Unsere Schulen

Clay-Schu­le
Tel. 030 / 66 00 — 40
Fax 030 / 66 00 — 4200
http://www.clay-schule.de
sekretariat@clay-schule.de

Gus­tav-Frey­tag-Schu­le
Tel. 030 / 417 27 661
Fax 030 / 4987 32 87
http://www.gustav-freytag-schule.de
freytag-oberschule@t-online.de

Hein­rich-Mann-Schu­le
Tele­fon: 030–74208-0
Tele­fax: 030–74208-231
http://hms.be.schule.de
08K04@08K04.schule.berlin.de

Kon­rad-Duden-Schu­le
Tel. 030 / 44 50 959
Fax 030 / 44 71 90 54
http://iss-konrad-duden.de
info@isskd.de

Robert-Jungk-Ober­schu­le
Tel. 030 / 86 39 28 0
Fax 030 / 86 39 28 299
http://www.robert-jungk-oberschule.de
schulleitung@r-j-o.de

Rahel-Hirsch-Schu­le, OSZ Gesundheit/Medizin
Tel. 030 / 99289033
Fax 030 / 99 28 90 -59
https://rahel-hirsch.jimdo.com/
sekretariat@rahel-hirsch.schule

Koper­ni­kus-Ober­schu­le Ber­lin-Ste­glitz
Tel. 030 / 79744 — 260
Fax 030 / 79744 — 289
https://kopernikus-oberschule.de/
buero@kos-mail.de

Ober­stu­fen­zen­trum Infor­ma­ti­ons- und Medi­zin­tech­nik
Tel.: 030–225027-800
Fax: 030–225027-809
https://www.oszimt.de/
webgroup@oszimt.de

Das Pro­gramm „Jugend­so­zi­al­ar­beit an Ber­li­ner Schu­len“ wird seit 2012 aus Lan­des­mit­teln der Ber­li­ner Senats­ver­wal­tung für Bil­dung, Jugend und Wis­sen­schaft sowie aus Mit­teln des Bil­dungs- und Teil­ha­be­pa­kets finan­ziert.